BEGROTING 2021
portal

Home

Financiële begroting

Structurele toevoegingen reserves

Programma

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

342

165

165

165

2

Ruimtelijk beheer

693

618

594

569

3

Sociaal domein

-

-

-

-

5

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

Saldo

1.035

783

759

734

Structurele onttrekkingen reserves

Programma

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-86

-86

-86

-86

2

Ruimtelijk beheer

-74

-74

-74

-74

3

Sociaal domein

-270

-269

-231

-231

5

Bedrijfsvoering

-60

-12

-12

-12

Saldo

-490

-441

-403

-403

Toelichting

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

De structurele onttrekking € 86.000 vanaf 2021 aan de reserve Duurzaamheid betreft de dekking van de afschrijvingslasten die betrekking hebben op de aanleg van het Warmtenet Schoterhoek.

Programma 2 Ruimtelijk beheer

De structurele toevoeging van € 693.000 in 2021, welke de jaren daarop terugloopt, heeft betrekking op de investeringen met maatschappelijk nut. Door een wijziging in het BBV wordt hierop vanaf 2017 afgeschreven, waar de lasten voorheen werden onttrokken aan de onderhoudsvoorziening.
De toevoeging aan de reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut betreft het verschil tussen de oude stortingen in de onderhoudsvoorzieningen (OV, wegen, kunstwerken, waterpartijen en recreatieve voorzieningen) en de huidige afschrijvingslasten. Uitgangspunt was dat deze ontwikkeling budgettair neutraal verloopt.

Een structurele onttrekking van € 74.000 betreffen 2 onttrekkingen. Een onttrekking van € 20.000 aan de Reserve LOP (landschapsontwikkelingsplan) ten behoeve van de wandelpaden, die in meerjarige overeenkomsten met landeigenaren zijn afgesloten. Een onttrekking van € 54.000 aan de reserve Rotonde Ter Aar.

Programma 3 Sociaal domein

De onttrekking van € 270.000 bestaat uit:
De structurele onttrekking betreft € 265.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten voor de dekking van de kapitaallasten voor Buytewech grond en school, School Noorden, Museum Ter Aar, Bibliotheek Ter Aar, De Dulen Nieuwkoop, De Vlinder en 't Rakkertje.
De onttrekking van € 5.000 structureel heeft betrekking op hogere kosten voor de erfgoed advisering en worden onttrokken de reserve monumenten.

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

N.V.T.

Programma 5 Bedrijfsvoering

De structurele onttrekking van € 60.000 die vanaf 2022 aflopend is, omdat de huur van de locatie Schoterhoek komt te vervallen, is voor de dekking van de kapitaallasten voor de inrichting van klimaatbeheersing van het KCC in het gemeentehuis van Nieuwveen en voor de eerder genoemde huur. Deze wordt onttrokken aan de reserve huisvesting gemeente.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

N.V.T.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47