BEGROTING 2021
portal

Home

Financiële begroting

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2021-2024 weergegeven:

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Algemene uitkering

meicirculaire inclusief scenario 1 UPN

Meicirculaire inclusief scenario 1 UPN

Meicirculaire inclusief scenario 1 UPN

Meicirculaire inclusief scenario 1 UPN

Prijsontwikkeling gemeente

1,8 %

1.8%

1.8%

1.8%

Personeel / lonen

2.6 %

2.6 %

2.6%

2.6%

Rente aan grondexploitaties

1,29%

1,29%

1,29%

1,29%

Rente kostendekkende tarieven

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Rente kapitaallasten

0%

0%

0%

0%

Onvoorzien

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Toelichting
Algemene uitkering
In de begroting 2021-2024 is de stand van de algemene uitkering verwerkt conform de meicirculaire 2020. Met mogelijke effecten als gevolg van de herverdeling gemeentefonds is geen rekening gehouden.

Prijsontwikkeling gemeente
Voor zover we rekening houden met een prijsontwikkeling bij de kosten en opbrengsten van goederen en diensten gaan we voor 2021 uit van een inflatie van 1,8%. (bron: CPB, centraal economisch plan 2020).

Ontwikkeling bijdragen aan verbonden partijen
Bij het ramen van de bijdragen aan verbonden partijen gaan we uit van de door de betreffende partijen vastgestelde begrotingen 2021. Bij de kaderstelling aan deze begrotingen hebben we ons geconformeerd aan de kaders van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen.

Personeel/lonen/werkgeverslasten
Voor de indexatie van de loonkosten gaan we uit van een jaarlijkse groei op de prijs overheidsconsumptie beloning werknemers en de prijs overheidsconsumptie netto materieel (imoc) zoals opgenomen in publicaties van het CPB. De indexatie is op basis hiervan gesteld op 2.6%.

Rente grondexploitaties
Bij de toerekening van rente aan de grondexploitaties gaan we uit van een rente van 1,29%. Dit percentage wordt op grond van de actuele leningenportefeuille mogelijk nog aangepast. Voor de actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2020 zijn we uitgegaan van 1,29%.

Rente kostendekkende tarieven
Voor tarieven die niet meer dan kostendekkend mogen zijn, geldt dat voor de berekening van de kapitaallasten een bedrijfseconomisch verdedigbaar rentepercentage moet worden gehanteerd. Voor zover sprake is van rentetoerekening, kiezen wij voor een percentage van 2,5%. Dit percentage ligt boven de actuele rente op kortlopende leningen maar over de langlopende leningen bedraagt het gemiddelde rentepercentrage 2,73%.

Rente kapitaallasten
Het BBV schrijft voor dat er een verband moet zijn tussen de werkelijke rente op uitstaande leningen en de rentelasten die worden toegerekend aan de bezittingen van de gemeente. Wij kiezen ervoor om de totale toegestane rentelasten toe te rekenen aan de grexen. Gevolg hiervan is dat er bij de overige kapitaallasten (alle investeringen buiten de grexen) wordt gerekend met een rente van 0%.

Onvoorzien
Voor de dekking van onvoorziene lasten is jaarlijks een post van € 20.000 opgenomen..

Jaarschijf 2023
Van alle bedragen die voorkomen in de jaren 2021-2023 is er vanuit gegaan dat de bedragen structureel zijn en dus overgenomen kunnen worden in 2024. Bij afwijkende of incidentele bedragen in 2023 is per post beoordeeld of deze moeten worden overgenomen in 2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47