BEGROTING 2021
portal

Home

Bijlagen

Programma

Gebeurtenis / Situatie

Mogelijke effect(en)

Beheersmaatregelen

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Invoering Wet kwaliteitsborging bouwen

Vermindering van leges, wegvallen van werkzaamheden, ontstaan nieuwe werkzaamheden.

Dekking uit overige begroting, aanpassen organisatie

Verlies op grondexploitaties

Afboeken van boekwaarde grondexploitaties ten laste van Algemene Reserves

Ontwikkelingen proactief blijven volgen. Met name de gemaakte kosten en het verloop van de gronduitgifte.

Gevolgen voor grondexploitaties en projecten van aangescherpte rekenregels gecumuleerd
geluid voor woningbouw. De gemeente Nieuwkoop ligt onder de aanvliegroutes van Schiphol en de rijksoverheid wil (groei)perspectief blijven bieden aan de luchthaven. Dit betekent dat het bouwen van woningen mogelijk nog verder wordt beperkt en Nieuwkoop min of meer 'op slot' gaat. Een en ander is afhankelijk van de ministeriële keuzes die worden gemaakt met de  Luchtvaartnota 2020-2050 en de aanvullingsregeling Geluid Omgevingswet.

Afboeken van boekwaarde grondexploitaties/projecten ten laste van Algemene Reserves

Ontwikkelingen proactief blijven volgen. En waar mogelijk de belangen van Nieuwkoop naar voren brengen op regionaal en nationaal niveau.

Na het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (eind mei 2019) is sprake van een nieuwe realiteit: nieuw generiek stikstofbeleid en kaders van Rijk en provincie, en maatwerkoplossingen op gebieds- en projectniveau. 

Langere doorlooptijd projecten, extra kosten en in het ongunstigste scenario annulering. Dit leidt tot afboeken van boekwaarden projecten en het vervallen van opbrengsten en positieve resultaten

De stifstofproblematiek moet nadrukkelijk worden betrokken bij planontwikkeling. Voor initiatieven die stikstof uitstoten worden berekeningen gemaakt en zijn onderzoek en maatregelen noodzakelijk. 

2. Ruimtelijk beheer

Burgers onnodig benadeeld door onvoldoende onderhoud infrastructuur, riolering etc.

Extra kosten door claims en inzet afhandeling juridische procedures

Uitvoeren van het onderhoud van de infrastructuur volgens CROW richtlijnen en uitvoeren inspecties en wegenschouw

Calamiteiten openbare ruimte

Schadeclaim

Conform de geldige wet en regelgeving uitvoeren van onderhoud

Schade bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden door de gemeente aan particuliere eigendommen

Schadeclaims

Kosten worden gedekt via de doorlopende CAR-verzekering.
Opleiding en training van medewerkers

Uitvoering gladheidsbestrijding niet conform de zorgplicht

Schadeclaims

Actualiseren van het actieplan gladheidsbestrijding. Opleiding en training van de medewerkers. Kosten worden gedekt via de doorlopende CAR-verzekering

Verkeersongevallen en toename van verkeersslachtoffers, bij onjuiste verkeersmaatregelen

Schadeclaims

Opleiding van medewerkers. Brede toetsing van verkeersplannen en verkeersbesluiten

Onevenredige vorstschade aan wegen bij extreme winters

Extra kosten aan onderhoud wegen

Adequaat uitvoeren van onderhoud wegen volgens beheerplan en voorkomen van achterstallig onderhoud

Wateroverlast bij hevige regenval vanwege onvoldoende doorstroming of bergingscapaciteit

Schadeclaims en herstelkosten

Adequaat uitvoering van het beheer van de riolering. Zorgen dat de capaciteit van het rioolstelsel voldoet aan de normen. Uitvoering regulier onderhoud waterpartijen. Tijdig uitvoeren baggerwerkzaamheden

Bij storm kunnen bomen schade en letsel veroorzaken door takbreuk. Dit risico neemt toe achterwege blijven van de verplichte VTA-inspecties en bij gebrekkig onderhoud

Schadeclaims

Uitvoeren noodzakelijk onderhoud aan bomen. Uitvoeren VTA-inspecties

Schade of letsel door gebruik van speelvoorzieningen

Schadeclaims

Uitvoeren jaarlijkse inspectie van alle speeltoestellen en uitvoeren kwartaalschouw. Gebreken aan speelvoorzieningen direct verhelpen

Schade en letsel bij personeel bij gebruik van machinale gereedschappen

Schadeclaims

Uitvoering verplichte keuring van machines en apparatuur, uitvoering maatregelen RI&E, opleiding en training (instructies) van medewerkers

Dierziekten en in relatie hiermee risico's voor de volksgezondheid

Geneeskundige kosten, schadeclaims

Adequaat verwijderen dode dieren uit de openbare ruimte en voorlichting bij uitbraak van dierziekte

3. Sociaal domein

Marktontwikkelingen bouwsector

Hogere investeringslasten ontwikkeling IKC's

Sturen op kosten tijdens ontwerpproces en strategische keuzes aanbestedingsstrategie

Risico's Jeugdwet

Hogere lasten gemeente

Dekken uit stelpost / weerstandsvermogen

Toename van de kosten van de Wmo door de vergrijzing

Toename aanvragen en toekenningen voorzieningen Wmo

Monitoren kostenontwikkeling

Niet in aanmerking komen voor compensatie regeling Participatiewet bij overschrijding boven de 7,5% van het Buigbudget. Daarnaast is het eigen risico voor een tekort op het buigbudget voor de helft afgeraamd

Hogere bijdrage gemeente

Weerstandsvermogen

Risico's participatie zoals Rijnvicus, beschut werk 

Hogere bijdrage ivm hogere uitvoeringskosten Rijnvicus of meer mensen in beschut werk

Weerstandsvermogen

4. Bestuur en dienstverlening

Administratieverlichting, waardoor minder persoonsdocumenten nodig zijn

Verminderde legesopbrengsten

Dekking uit overige begroting, aanpassen organisatie

Negatieve publiciteit

Verlies draagvlak inwoners

Continue actieve omgevingsanalyse, optimaal gebruik communicatiemiddelen, actualiseren persbeleid en social media strategie

Ingelaste verkiezingen

Extra kosten en inzet organisatie door ingelaste verkiezingen

Dekken binnen de begroting of ondervangen door weerstandsvermogen

Fouten in de registratie GBA / Persoonsdocumenten door toedoen nalatigheid gemeente

Diverse problemen voor burgers, waardoor mogelijke claims worden ingediend

Op peil houden en communiceren AO

Kosten en claims na ramp

De gemeente kan voor kosten komen te staan na bijvoorbeeld een asbestbrand e.d. 

Aanscherpen procedures rampenorganisatie en regelmatig oefenen en ondervangen door weerstandsvermogen

Ontvreemden/zoekraken identiteitsdocumenten

Imagoschade, Identiteitsfraude, Claims door gedupeerde burgers

Fysieke beveiliging en beveiligingsprocessen, 

Overval

Ontvreemden kas-en/of kluisgeld, materiële en immateriële schade personeel

Fysieke beveiliging en beveiligingsprocessen, verzekering, beleid en protocollen agressiebeheersing

Door onzorgvuldige registratie van de schade bij brand, ongeval of een ramp kunnen burgers onnodig worden benadeeld

Extra kosten door claims en inzet afhandeling juridische procedures

Opleiding personeel, aanscherpen AO/IC w.o. 4-ogenprincipe

Verhoging van de bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen of negatief rekeningresultaat dat niet binnen het eigen vermogen van de GR opgevangen kan worden

Hogere lasten gemeente

Weerstandsvermogen voor incidentele verliezen, structurele tekorten opvangen in begroting, strikter toezicht op de gemeenschappelijke regelingen

5. Bedrijfsvoering

Afwijken van inkoop en aanbestedingsbeleid

Claims, imagoschade en nietigverklaring

Actieve toetsing op bestedingen > 20.000 euro

Geen goedkeurende accountantsverklaring

Negatieve publiciteit, intensivering toezicht

Interne controle, nadruk op financiële rechtmatigheid bij de uitvoering van processen, risicoanalyse, opvolging aanbevelingen accountant

Uitval technische voorzieningen door onvoorziene omstandigheden

Organisatie kan niet werken, imagoschade

Uitwijkvoorziening voor primaire proces

Meldplicht Datalekken (per 1 januari 2016)

Als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem.

Er is een "procedure meldplicht datalekken" vastgesteld. Met bewerkers van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten gesloten

In werking treding Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018

Niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming

Blijven werken aan aantoonbare compliantness AVG

Informatiebeveiligingsincident, digitale informatie onvoldoende toegankelijk, of digitale informatie wordt oneigenlijk gebruikt of verstrekt

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern, imagoschade, organisatie werkt niet efficiënt, schending van privacy

Opleiden personeel, sturing van ontwikkeling personeel naar wat nodig is voor de informatievoorziening, ondersteunen door techniek, ordenen informatie, ICT infrastructuur bestendig maken tegen inbreuk van buitenaf, processen op orde brengen, leveranciersmanagement strak inregelen.

Snelheid van ontwikkelingen ICT, die organisatie moeilijk kan bijbenen tenzij er omvangrijke investeringen tegenover staan

Niet voldoen aan wetgeving, problemen met informatievoorziening intern en extern

ICT outsourcing en ICT-beheerplan

Leveranciers kunnen producten voor genoemde ontwikkelingen niet snel genoeg leveren

Applicaties die niet optimaal functioneren, meerkosten

Op ICT-gebied handhaaft de gemeente Nieuwkoop haar ambitie als "middenmoter" 

Wensen van medewerkers die verder gaan dan de organisatie kan bieden (m.n.. Technologische ontwikkelingen)

Ontevredenheid bij medewerkers

Verwachting management

Archieven externe partners worden niet goed bijgehouden

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern, imagoschade. Niet voldoen aan archiefwetgeving

Goede afspraken maken en verantwoordelijkheden vastleggen

Vergaan archief door verschillende oorzaken

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern, imagoschade. 

Opbergen archief volgens wetgeving

Wethouder treedt af. Dit leid tot een wachtgelduitkering. In een extreme situatie treedt het gehele college af. 

Grote uitgaven aan wachtgelden voor voormalig wethouders. 

Outplacementtraject.

De gemeente is eigen risicodrager voor de WW. In geval van afloop tijdelijke contracten kan dit leiden tot financiële verplichtingen.

WW-lasten omdat wij als overheidswerkgever eigen risicodrager voor de WW zijn. 

Kwalitatief goede werving en selectie; begeleiding bij zoeken naar andere werkgever. 

Moeite met werven goed gekwalificeerde medewerkers door krapte op de arbeidsmarkt

Niet op korte termijn adequaat kunnen invullen van vacatures, waardoor voor langere tijd inhuur noodzakelijk is om de voorgang van werkzaamheden te borgen

Professionele werving en selectie

6. Algemene dekkingsmiddelen

Onjuiste en "vergeten" adressen t.a.v belastingheffing

Mislopen opbrengsten

Zorgdragen voor een goede administratie en controles

Verlaging van uitkering gemeentefonds

Lagere inkomsten

Ontwikkelingen volgen, laatste ramingen verwerken, incidenteel: opvangen binnen weerstandsvermogen en structureel: in evenwicht brengen uitgavenkant

 

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47