BEGROTING 2021
portal

Home

Algemeen

1.2.1. Opbouw van de begroting
De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten (de exploitatie) en de uiteenzetting van de financiële positie (de balans). Schematisch ziet dat er als volgt uit:

1.2.2. Het programmaplan
Het programmaplan is een verzameling van programma's. Een programma is een afgebakend beleidsterrein waarop de gemeente actief is. De programma-indeling (afbakening van beleidsterreinen) is iets waar de gemeente vrij in is, met dien verstande dat de gemeente alles wat zij doet, onderbrengt in een programma. De gemeente Nieuwkoop kent de volgende zes programma's:

Programma

Thema's waarin het programma is onderverdeeld

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1. Thema Ruimtelijk beleid
1.2. Thema Grondzaken
1.3. Thema Economie, toerisme en natuur

2. Ruimtelijk beheer

2.1. Thema Beheer openbare ruimte
2.2. Thema Milieu

3. Sociaal domein

3.1. Thema Zorg en leefstijl
3.2. Thema Werk en inkomen
3.3. Thema Vrije tijd en cultuur
3.4. Thema Onderwijs en ontwikkeling

4. Bestuur en dienstverlening

4.1. Thema Publiekszaken
4.2. Thema Algemeen en dagelijks bestuur
4.3. Thema Openbare orde en veiligheid

5. Bedrijfsvoering

5.1. Thema Management en staf
5.2. Thema Bedrijfsondersteuning
5.3. Thema Huisvesting

6. Algemene dekkingsmiddelen

6.1. Thema Algemene dekkingsmiddelen

In het programmaplan start ieder programma met een omschrijving van de voor dat programma relevante beoogde maatschappelijke effecten (wat willen we bereiken). Deze effecten worden per thema vertaald naar beleidsdoelstellingen, die op hun beurt worden vertaald naar activiteiten (wat gaan we daarvoor doen). Het programma sluit af met een overzicht van de baten en lasten van dat programma (Hoofdstuk 2).

1.2.3. De paragrafen

Het programmaplan geeft een overzicht van het totale beleid van de gemeente. De paragrafen geven op een beperkt aantal onderwerpen een 'beleids-dwarsdoorsnede'. Het gaat daarbij om programma- overstijgende onderwerpen. De begroting bevat van rechtswege een aantal verplichte paragrafen. Daar mag een gemeente zelf naar eigen inzicht paragrafen aan toevoegen. De begroting van Nieuwkoop bevat zeven verplichte paragrafen (Hoofdstuk 3) en één zelf toegevoegde:

Paragraaf

Verplicht

1. Lokale heffingen

ja

2. Weerstandsvermogen

ja

3. Onderhoud kapitaalgoederen

ja

4. Financiering

ja

5. Bedrijfsvoering

ja

6. Verbonden partijen

ja

7. Grondbeleid

ja

8. Duurzaamheid

nee

1.2.4. Baten en lasten
Uit de financiële begroting blijkt wat de baten en de lasten zijn per programma en wat de baten en lasten zijn van alle bij elkaar opgetelde programma's (Hoofdstuk 2).

1.2.5. Financiële positie
De begroting laat zien welke gevolgen de begrote baten en lasten hebben voor de financiële positie van de gemeente. Naast de geprognosticeerde balans maken hiervan onder andere de investeringsplanning en het overzicht van de reserves en voorzieningen deel uit (Hoofdstuk 4.5 t/m 4.7).

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47