BEGROTING 2021
portal

Home

Algemeen

Dit hoofdstuk laat zien hoe de begroting 2021-2024 financieel is opgebouwd. Vertrekpunt is de door uw raad vastgestelde uitgangspuntennotitie 2021-2024 (UPN). Doel van dit hoofdstuk is het inzichtelijk maken van de afwijkingen die ten opzichte van de UPN zijn ontstaan. Deze afwijkingen zijn deels het gevolg van autonome ontwikkelingen, zoals de bijdragen aan verbonden partijen. Daarnaast zijn afwijkingen met de financiële effecten het gevolg van keuzes die het college bij het samenstellen van de begroting heeft gemaakt. In onderstaande tabel ziet u de grootste aanpassingen ten opzichte van de vastgestelde UPN. In de verschillende programma’s wordt meer gedetailleerd op de afwijkingen ingegaan.

Begroting

2021

2022

2023

2024

Stand UPN 2021-2024 op basis van scenario 1

26

519

714

566

Mutatie verbonden partijen

100

100

100

100

Verwerken beheerplan ICT

150

171

189

203

Mutatie personeelslasten

400

400

400

400

Meicirculaire

-444

-262

-487

-60

Verwerking raadsvoorstel gemeentewerf

-100

-100

-100

-100

Scenario optimistisch aanbesteding WMO

-250

-250

-250

Aanpassing financiering onderwijshuisvesting

-362

-160

Diverse budgetverlagingen in het kader van scherper begroten

-103

-574

-323

-703

Begrotingssaldo

29

4

-119

-4

Mutatie verbonden partijen
In de UPN was reeds rekening gehouden met inflatie van de kosten aan verbonden partijen. We zien dat voor de meeste verbonden partijen geldt dat de we de kostenstijging te laag hadden ingeschat. De in de begroting verwerkte bijdragen aan verbonden partijen stemmen overeen met de door deze partijen vastgestelde begrotingen.

Verwerken ICT beheerplan
Uw raad heeft op 9-7-2020 het ICT beheerplan vastgesteld. De financiële gevolgen zijn conform dat plan verwerkt in de begroting.

Mutatie personeel
In de UPN was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van € 433.000. De werkelijke  loonkostenontwikkeling valt circa € 250.000 hoger uit. Daarnaast was geen rekening gehouden met overwerktoeslagen en tijdelijke vacatureruimte door onder andere zwangerschapsverlof waardoor de lasten circa € 150.000 hoger uitvallen.

Meicirculaire
Zoals aangekondigd is in de begroting rekening gehouden met de meicirculaire. Per saldo levert deze in alle jaarschijven een voordeel op. Bij het schrijven en opstellen van deze begroting zijn de gevolgen van de septembercirculaire nog niet in beeld en derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

Verwerken raadsvoorstel gemeentewerf
Uw raad heeft het raadsvoorstel voor de nieuwe gemeentewerf vastgesteld. De financiële gevolgen zijn conform dat plan verwerkt in de begroting.

Scenario optimistisch aanbesteding WMO
In deze begroting wordt voor de aanbestedingen van WMO uitgegaan van het scenario optimistisch. Om er voor te zorgen dat risico's van deze keuze in de toekomst opgevangen kunnen worden, wordt voorgesteld om in 2021 extra in te zetten op sturing en beheersing van de uitgaven in het sociaal domein.

Afwijking financieel kader onderwijshuisvesting

In de raadsvergadering van 9 juli 2020 stelde de raad de actualisatie van het strategisch plan onderwijs en huisvesting vast en stemde de raad in met aanpassing van het financiële kader. Verwerking van dit financiële kader houdt in dat vanaf 2023 een structurele stelpost Onderwijshuisvesting ten laste van de begroting komt. Tegenover deze stelpost ontstaan de komende jaren nauwelijks lasten. Gevolg van deze wijze van verwerken is dat op de begrotingen tot en met 2026 bedragen zijn opgenomen waarvan bekend is dat die in die jaren niet worden uitgegeven
 Voorgesteld wordt om deze systematiek aan te passen en om voor de komende jaren te komen tot een groeimodel. Dit betekent dat er van 2024 tot 2027 jaarlijks € 105.000 (cumulatief) wordt toegevoegd aan het budget voor kapitaalslasten. Voor 2024 is dit in de laatste jaarschijf van de voorliggende begroting en meerjarenramingen opgenomen; voor de jaren daarna wordt de dekking binnen de begroting en meerjarenramingen verwerkt.

Diverse budgetverlagingen als gevolg van scherper begroten
Zoals in de inleiding al is weergegeven is er hard gewerkt om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief. Hiervoor is in het licht van de jaarstukken 2019 en de te verwachten uitgaven kritisch gekeken naar alle beschikbare budgetten. Daar waar mogelijk zijn budgetten afgeraamd. De grootste besparing is gerealiseerd op inhuur (€ 280.000). Daarnaast is op diverse plekken het budget meer in evenwicht gebracht met de gerealiseerde uitgaven in voorgaande jaren. Gevolg is dat de capaciteit om onverwachte tegenslagen op te vangen binnen de begroting behoorlijk is verminderd. Gezien de robuuste weerstandscapaciteit van de gemeente Nieuwkoop acht het college deze keuze verantwoord.

Meerjarenperspectief
Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

2021

2022

2023

2024

Begrotingssaldo incidenteel

547

429

123

15

Begrotingssaldo structureel

-518

-425

-242

-19

Begrotingssaldo

29

4

-119

-4

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat we een structureel sluitende begroting hebben. In de jaren 2021 en 2022 geven we incidenteel meer uit maar dat wordt opgevangen binnen de structurele ruimte. In 2024 zijn zowel het incidentele als het structurele saldo in evenwicht. Dit betekent dat voor nieuw beleid dekking gevonden zal moeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47