BEGROTING 2021
portal

Home

Bijlagen

Uitvoeringsinformatie per programma

Lasten

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

181

106

107

107

107

107

0.10

Mutaties reserves

820

2.134

641

3.018

2.482

165

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

3.1

Economische ontwikkeling

392

858

801

787

746

574

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

330

5.382

4.680

4.774

-

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

65

24

65

65

65

65

3.4

Economische promotie

100

283

140

115

114

110

5.5

Cultureel erfgoed

5

64

23

23

23

23

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

49

76

87

72

62

62

8.1

Ruimtelijke Ordening

980

826

568

549

546

546

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

21.898

38.082

11.583

66.428

8.378

1.010

8.3

Wonen en bouwen

1.481

1.732

1.447

1.390

1.383

1.370

Subtotaal

26.301

49.567

20.142

77.328

13.906

4.032

2

Ruimtelijk beheer

0.10

Mutaties reserves

882

2.616

693

618

594

569

2.1

Verkeer en vervoer

4.934

4.651

4.419

4.485

4.511

4.542

2.2

Parkeren

17

12

12

12

12

12

2.3

Recreatieve havens

2

-

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterweg

401

392

424

431

435

438

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.227

2.406

2.417

2.534

2.451

2.448

6.3

Inkomensregelingen

116

1

1

1

1

1

7.2

Riolering

1.718

1.729

1.738

1.728

1.715

1.696

7.3

Afval

3.157

3.270

3.319

3.317

3.319

3.320

7.4

Milieubeheer

941

886

912

935

957

965

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

183

139

145

145

148

143

Subtotaal

14.578

16.102

14.080

14.206

14.143

14.134

3

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

562

-

-

-

-

-

1.2

Openbare orde en veiligheid

41

40

40

40

40

40

4.2

Onderwijshuisvesting

905

921

1.061

1.362

1.533

1.747

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.386

1.607

1.668

1.667

1.667

1.667

5.1

Sportbeleid en activering

82

80

81

81

81

81

5.2

Sportaccommodaties

2.725

2.895

2.656

2.709

2.666

2.666

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

135

104

121

121

121

121

5.4

Musea

71

72

77

77

92

92

5.5

Cultureel erfgoed

120

160

196

196

196

196

5.6

Media

370

460

525

528

527

527

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.612

3.358

3.261

3.182

3.192

3.194

6.2

Wijkteams

766

812

812

812

812

812

6.3

Inkomensregelingen

4.454

5.591

5.158

4.938

4.939

4.939

6.4

Begeleide participatie

62

60

82

82

82

82

6.5

Arbeidsparticipatie

715

767

745

758

752

752

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.740

3.480

3.484

3.601

3.675

3.771

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.697

4.835

5.430

4.996

4.999

4.999

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

300

-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

1.798

2.183

2.356

2.368

2.368

2.360

Subtotaal

24.541

27.425

27.753

27.518

27.742

28.046

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

1.760

1.736

1.738

1.754

1.725

1.725

0.2

Burgerzaken

1.407

2.648

1.664

1.634

1.636

1.631

0.10

Mutaties reserves

67

-

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.695

1.886

1.775

1.770

1.754

1.754

1.2

Openbare orde en veiligheid

432

472

549

549

549

549

Subtotaal

5.361

6.742

5.726

5.707

5.664

5.659

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

9.081

8.682

8.436

8.333

8.244

8.305

0.10

Mutaties reserves

192

-

-

-

-

-

Subtotaal

9.273

8.682

8.436

8.333

8.244

8.305

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

227

105

105

105

105

105

0.7

Algemene uitkering en overige

-

-

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

111

339

211

186

136

136

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

7

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

250

375

500

-

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

1.957

-623

-29

-4

119

4

0.61

OZB woningen

258

324

283

283

285

285

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen overig

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

2.810

520

1.070

570

645

530

Saldo van de lasten

82.864

109.038

77.207

133.662

70.344

60.706

Baten

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-728

-143

-74

-73

-73

-73

0.10

Mutaties reserves

-816

-2.652

-249

-184

-151

-263

0.64

Belastingen overig

-35

-32

-32

-32

-32

-32

3.1

Economische ontwikkeling

-

-76

-

-

-

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-330

-5.382

-4.680

-4.774

-

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-44

-39

-39

-39

-39

-39

3.4

Economische promotie

-10

-

-

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-

-

-

-

-

-

8.1

Ruimtelijke Ordening

-86

-56

-56

-56

-56

-56

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-22.224

-38.046

-11.798

-69.194

-10.610

-925

8.3

Wonen en bouwen

-1.348

-1.138

-1.182

-1.181

-1.181

-1.181

Subtotaal

-25.621

-47.564

-18.110

-75.533

-12.142

-2.569

2

Ruimtelijk beheer

0.10

Mutaties reserves

-204

-2.314

-74

-74

-74

-72

2.1

Verkeer en vervoer

-1.802

-584

-610

-604

-604

-604

2.2

Parkeren

-38

-23

-24

-23

-23

-23

2.3

Recreatieve havens

-8

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

-76

-73

-73

-73

-73

-73

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

-57

-30

-30

-30

-30

-30

6.3

Inkomensregelingen

-

-

-

-

-

-

7.2

Riolering

-2.603

-2.602

-2.622

-2.622

-2.622

-2.622

7.3

Afval

-3.723

-4.104

-4.160

-4.158

-4.163

-4.163

7.4

Milieubeheer

-

-

-

-

-

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-166

-161

-161

-161

-161

-161

Subtotaal

-8.677

-9.897

-7.760

-7.751

-7.756

-7.754

3

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

-436

-1.425

-853

-343

-398

-497

1.2

Openbare orde en veiligheid

-

-

-

-

-

-

4.2

Onderwijshuisvesting

-37

-39

-39

-38

-38

-38

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

-130

-279

-279

-279

-279

-279

5.1

Sportbeleid en activering

-36

-36

-36

-36

-36

-36

5.2

Sportaccommodaties

-1.117

-876

-1.074

-1.014

-1.014

-1.014

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

-17

-14

-14

-14

-14

-14

5.4

Musea

-34

-35

-36

-35

-35

-35

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.6

Media

-

-

-

-14

-14

-14

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

-201

-181

-145

-228

-228

-228

6.2

Wijkteams

-

-

-

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

-3.668

-4.228

-3.574

-3.574

-3.574

-3.574

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-3

-

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-204

-111

-111

-111

-111

-111

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-30

-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

-5.913

-7.224

-6.161

-5.686

-5.741

-5.840

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

-71

-

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-395

-218

-241

-226

-226

-226

0.10

Mutaties reserves

-12

-667

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-55

-64

-65

-64

-64

-64

1.2

Openbare orde en veiligheid

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Subtotaal

-543

-959

-316

-300

-300

-300

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

-497

-180

-338

-334

-334

-334

0.10

Mutaties reserves

-283

-557

-82

-12

-12

-12

Subtotaal

-780

-737

-420

-346

-346

-346

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

-879

-485

-485

-485

-485

-485

0.7

Algemene uitkering en overige

-32.358

-33.582

-35.148

-35.142

-35.157

-35.276

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

-

-

-

-

-

-

0.61

OZB woningen

-6.256

-6.631

-6.823

-6.938

-6.938

-6.773

0.62

OZB niet-woningen

-1.122

-1.251

-1.274

-1.301

-1.301

-1.187

0.64

Belastingen overig

-710

-709

-711

-177

-177

-177

Subtotaal

-41.325

-42.658

-44.441

-44.043

-44.058

-43.898

Saldo van de baten

-82.859

-109.039

-77.208

-133.659

-70.343

-60.707

Saldo

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3

Beheer overige gebouwen en gro

-547

-37

33

34

34

34

0.10

Mutaties reserves

5

-518

392

2.834

2.331

-97

0.64

Belastingen overig

-35

-32

-32

-32

-32

-32

3.1

Economische ontwikkeling

392

781

801

787

746

574

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

-

-

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

21

-14

26

26

26

26

3.4

Economische promotie

90

283

140

115

114

110

5.5

Cultureel erfgoed

5

64

23

23

23

23

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

49

76

87

72

62

62

8.1

Ruimtelijke Ordening

893

771

512

493

490

490

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijv

-326

36

-215

-2.766

-2.232

85

8.3

Wonen en bouwen

133

594

265

209

202

189

Subtotaal

680

2.004

2.032

1.795

1.764

1.464

2

Ruimtelijk beheer

0.10

Mutaties reserves

678

302

619

544

519

497

2.1

Verkeer en vervoer

3.132

4.067

3.809

3.880

3.907

3.937

2.2

Parkeren

-20

-11

-12

-11

-11

-11

2.3

Recreatieve havens

-6

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

324

319

351

358

362

365

5.7

Openbaar groen en (openlucht)

2.169

2.376

2.386

2.504

2.421

2.418

6.3

Inkomensregelingen

116

1

1

1

1

1

7.2

Riolering

-886

-873

-884

-894

-906

-925

7.3

Afval

-567

-834

-841

-841

-844

-842

7.4

Milieubeheer

941

886

912

935

957

965

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

16

-22

-16

-16

-13

-18

Subtotaal

5.897

6.205

6.319

6.454

6.387

6.381

3

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

126

-1.425

-853

-343

-398

-497

1.2

Openbare orde en veiligheid

41

40

40

40

40

40

4.2

Onderwijshuisvesting

868

883

1.022

1.323

1.494

1.709

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.256

1.328

1.389

1.388

1.388

1.388

5.1

Sportbeleid en activering

45

44

45

45

45

45

5.2

Sportaccommodaties

1.608

2.019

1.582

1.695

1.653

1.653

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurpro

118

91

107

108

108

108

5.4

Musea

37

37

41

41

56

56

5.5

Cultureel erfgoed

120

160

196

196

196

196

5.6

Media

370

460

525

513

513

513

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

2.410

3.177

3.116

2.954

2.964

2.966

6.2

Wijkteams

766

812

812

812

812

812

6.3

Inkomensregelingen

786

1.363

1.585

1.365

1.365

1.365

6.4

Begeleide participatie

62

60

82

82

82

82

6.5

Arbeidsparticipatie

712

767

745

758

752

752

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.536

3.369

3.373

3.490

3.564

3.660

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.667

4.835

5.430

4.996

4.999

4.999

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

300

-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

1.797

2.183

2.356

2.368

2.368

2.360

Subtotaal

18.625

20.203

21.593

21.831

22.001

22.207

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

1.689

1.736

1.738

1.754

1.725

1.725

0.2

Burgerzaken

1.013

2.429

1.423

1.408

1.411

1.405

0.10

Mutaties reserves

55

-667

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.639

1.822

1.710

1.706

1.690

1.690

1.2

Openbare orde en veiligheid

422

461

538

538

538

538

Subtotaal

4.818

5.781

5.409

5.406

5.364

5.358

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

8.584

8.502

8.098

7.999

7.910

7.971

0.10

Mutaties reserves

-91

-557

-82

-12

-12

-12

Subtotaal

8.493

7.945

8.016

7.987

7.898

7.959

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

-652

-380

-380

-380

-380

-380

0.7

Algemene uitkering en overige

-32.358

-33.582

-35.148

-35.142

-35.157

-35.276

0.8

Overige baten en lasten

111

339

211

186

136

136

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

7

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

250

375

500

-

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

1.957

-623

-29

-4

119

4

0.61

OZB woningen

-5.998

-6.307

-6.540

-6.655

-6.652

-6.488

0.62

OZB niet-woningen

-1.122

-1.251

-1.274

-1.301

-1.301

-1.187

0.64

Belastingen overig

-710

-709

-711

-177

-177

-177

Subtotaal

-38.515

-42.138

-43.371

-43.473

-43.412

-43.368

Totaal Saldo

-2

-

-2

-

2

1

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47