BEGROTING 2021
portal

Programma's

Ruimtelijk beheer

Dit programma bevat de volgende thema’s:

  • Beheer openbare ruimte
  • Milieu

Beoogde maatschappelijke effecten
Onze inwoners mogen rekenen op een kwalitatief goede en veilige woonomgeving. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het woonplezier en het welzijn van onze inwoners. Een fijne woonomgeving verbindt onze inwoners en draagt bij aan de cohesie in de wijk.
Door de inwoners te betrekken bij de inrichting en het beheer van hun woonomgeving willen wij bereiken dat zij zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving.

Op dit moment spelen er diverse actuele thema’s welke van invloed zijn op de openbare ruimte, zoals  klimaatadaptatie, de energietransitie, duurzaamheid en biodiversiteit en bodemdaling. Een goede integratie van die thema’s in de beheerplannen draagt bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van onze inwoners.

Verkeersveiligheid is voor ons een speerpunt. Het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) vormt een belangrijke basis om onveilige situaties aan te pakken en onder meer overlast en gevaar door doorgaand verkeer, waaronder vracht- en landbouwverkeer, aantoonbaar te verminderen.

Klimaatverandering vraagt om een adequate aanpak ook van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Het nieuwe Gemeentelijke RioolbeheerPlan (GRP) legt hiervoor de basis. Door de uitgevoerde stresstesten is inzicht verkregen in de locaties waar wateroverlast, droogte en hitte knelpunten veroorzaken. In het GRP worden deze locaties vertaald naar maatregelen. Deze, maar ook andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering niet leiden tot meer overlast, bijvoorbeeld door wateroverlast en droogte of vermindering van de leefbaarheid van de openbare ruimte.

Met een meer natuurlijk en ecologisch groenbeheer, willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame woonomgeving en een lokale verbetering van de biodiversiteit.

Met een circulaire economie als stip op de horizon streven wij naar een drastische vermindering van de hoeveelheid afval. Met de inspanningen van onze inwoners hebben wij de doelstelling voor 2020 van 75% gehaald. Uit oogpunt van een duurzame samenleving streven wij er naar dit percentage verder te verhogen.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Binnen het samenwerkingsverband werken de gemeenten op het thema Verkeer en Vervoer vanuit een gezamenlijke strategische visie samen aan de ontwikkeling van de regio. Door deelname aan Holland Rijnland blijven wij aangesloten bij provinciale en regionale ontwikkelingen die van belang zijn of die invloed hebben op onze gemeente. Voorbeelden daarvan zijn het regionale openbaar vervoer en de regionale verkeerscirculatie. Via deelname aan Holland Rijnland profiteren wij van een stevige positie richting de provincie Zuid-Holland. Holland Rijnland is ook een ingang voor onze gemeente om in aanmerking te komen voor provinciale subsidies, omdat de gemeenschappelijke regeling door de provincie is aangewezen voor de regionale verdeling van subsidiebudgetten, zoals de Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU).

  • Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

De ODWH is een regionale uitvoeringsdienst die is belast met uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van het omgevingsrecht (milieu- en bouwtaken). Voor onze gemeente voert de dienst de wettelijke milieutaken uit en adviseert over milieugerelateerde zaken m.b.t. de leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling. De ODWH ontwikkelt daarnaast regionaal beleid. De ODWH is voor bedrijven het regionale loket voor alle milieuzaken.

  • Cyclus N.V

Cyclus NV is een overheidsonderneming voor afvalbeheer voor gemeenten in de regio Midden-Holland en Rijnstreek. Cyclus is opgericht met als doel de afvaltaken voor de deelnemende gemeenten uit te voeren.
Wij hebben samen met de andere acht deelnemende gemeenten per 1 januari 2018 voor vijf jaar een dienstverleningsovereenkomst met Cyclus afgesloten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het beheer van de Milieustraat wordt sinds 1 januari 2018 door onszelf uitgevoerd.

Voor een toelichting, zie 3.6 Paragraaf verbonden partijen

7.685.124

10,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47