BEGROTING 2021
portal

Programma's

Sociaal domein

In het programma bevinden zich de volgende thema’s:

 • Zorg en Leefstijl
 • Werk en Inkomen
 • Vrije tijd en Cultuur
 • Onderwijs en Ontwikkeling

Beoogde maatschappelijke effecten
Iedere inwoner van Nieuwkoop kan op een goede manier zo zelfstandig mogelijk wonen en leven. Meedoen is het uitgangspunt. Of het nu gaat om Werk en Inkomen, sociale participatie of andere onderdelen van het sociaal domein. Om dit te bereiken is ook verbinding met andere beleidsterreinen zoals wonen en ontwikkelen van de omgevingsvisie van belang. Mensen staan niet aan de kant. Iedereen kan meedoen. Dit versterkt de veerkracht en zelfregie van inwoners en daarmee de zelfredzaamheid. Voor iedere inwoner van onze gemeente is een passend aanbod van activiteiten, ondersteuning en zorg beschikbaar die gezondheid en welzijn verhogen, bijdragen aan zingeving, de mogelijkheid bieden vaardigheden te ontwikkelen en die leiden tot contact met dorpsgenoten. Jeugdigen groeien gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning bij werk en inkomen zijn verbonden, vindbaar en beschikbaar. Nieuwkoop is een krachtige samenleving.

Aanbestedingen sociaal domein (zorglandschap)
Als gevolg van de coronapandemie hebben we in 2020 de aanbestedingen van Jeugdhulp en van Zorg en ondersteuning ingetrokken. In beide gevallen stellen we de aanbestedingen uit met een jaar. Dit heeft een aantal gevolgen:

 • Verschillende contracten met en subsidies aan huidige partners moeten bij wijze van overbrugging met een jaar worden verlengd. Door CAO loonstijgingen, indexering en volumeontwikkelingen kan dit tot hogere kosten leiden. Onduidelijk is nog wat de precieze gevolgen van de coronacrisis zijn voor de vraag naar ondersteuning. We houden in ieder geval rekening met een tijdelijke toename doordat inwoners een periode minder of geen ondersteuning hebben ontvangen. Doordat we een doorbetalingsplicht hadden heeft dit niet direct geleid tot lagere kosten in 2020.
 • In 2021 moeten nieuwe aanbestedingen worden voorbereid en uitgevoerd. Naast de twee uitgestelde aanbestedingen (Jeugdhulp en Zorg en ondersteuning) staan ook aanbestedingen van hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, ondersteuning met wonen en inburgering op de agenda voor 2021.
 • De indicering van de Wmo voorzieningen voeren we als gemeente een jaar langer uit dan voorzien. Deze taak was onderdeel van de opdracht Zorg en ondersteuning en zou vanaf 1 januari 2021 door een nieuwe opdrachtnemer worden uitgevoerd. Dat doen we nu een jaar langer zelf.
 • De ontwikkeling van het gemeentelijk team De Verbinding wordt enigszins gehinderd doordat er per 1 januari 2021 geen nieuwe opdrachtnemers zijn om samenwerking mee op te bouwen. De opbouw van het team en het uitwerken van de taken van het team kan wel doorgaan en pakken we op met de huidige partners.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

 • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland met als doel het gezamenlijk werken aan maatschappelijke thema's, waaronder jeugdhulp en de decentralisatie van de maatschappelijke zorg.
 • Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG), met als doel het samenwerken op onderwerpen en taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis), de ambulancedienst en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.  
 • Regiotaxi Holland Rijnland voor het collectief vraagafhankelijk taxivervoer (CVV) voor mensen die geen gebruik kunnen of willen maken van het reguliere OV. Toegankelijk voor iedereen. Mensen met een beperking kunnen via het Wmo-loket een kortingspas krijgen zodat ze niet meer betalen dan het reguliere OV-tarief.
 • Centrum Regeling Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem en Gemeente Nieuwkoop (Rijnvicus ).

Om de regionale werkzaamheden op het gebied van de arbeidsinschakeling van de doelgroep(en) Participatiewet, inclusief de ondersteuning van de huidige WSW-medewerkers en inwoners die vallen onder Beschut Werken te kunnen waarborgen, is een Centrum Regeling Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem en Gemeente Nieuwkoop (Rijnvicus) opgericht. De afspraken over de uitvoering en de te behalen resultaten zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

5.308.503

7,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47