BEGROTING 2021
portal

Home

Bijlagen

Beleidsindicatoren

- taakvelden 3. Economie en 8. Vhrosv

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop B2020

Nieuwkoop
B2021

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Bron

Functiemenging   

%

49%
(2018)

49,6%
(2019)

53,2%
(2019)

CBS BAG / LISA

Vestiging(en) van bedrijven

Per 1.000 inwoners 15-64 jaar

155,6
(2018)

160,3
(2019)

151,6
(2019)

LISA

Gemiddelde WOZ waarde

€ 1.000

282
(2018)

298
(2019)

248
(2019)

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

15,9
(2017)

6,0
(2018)

8,6
(2018)

ABF - Systeem woningvoorraad

Demografische druk

%

56,1
(2019)

57,1
(2020)

54,2
(2020)

CBS - Bevolkingsstatistiek

Gemeentelijke woonlasten
Eenpersoonshuishouden

In Euro’s

826
(2019)

839
(2020)

700
(2020)

CEOLO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten
-Meerpersoonshuishouden

In Euro’s

915
(2019)

952
(2020)

773
(2020)

CEOLO, Groningen

Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 30-07-2020.

Toelichting
Van het bovenstaande spreekt niet alles voor zich. Daarom hieronder een toelichting op enkele begrippen:

Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestiging van bedrijven / LISA
LISA staat voor Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.

Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. Het aantal niet-werkenden ligt in Nieuwkoop naar verhouding (ten opzichte van de werkenden) iets lager dan het gemiddelde van gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

Ontwikkeling inwoneraantal gemeente Nieuwkoop per 1 januari


Bron: CBS

Geboorte / Sterfte


Bron: CBS


Aantal vestigers en vertrekkers gemeente Nieuwkoop


Bron: CBS

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47