BEGROTING 2021
portal

Programma's

Ruimtelijke ontwikkeling

Dit programma bestaat uit de volgende thema's:

  • Ruimtelijk beleid
  • Grondzaken
  • Economie, toerisme en natuur

De nieuwe Omgevingsvisie biedt het integrale kader voor het maken van belangrijke ruimtelijke keuzes op korte en lange termijn. De ruimteclaims op ons grondgebied zijn groot: woningbouw, energietransitie, bedrijvigheid, detailhandel, recreatie en toerisme, mobiliteit en natuur waarbij opgaven als het verder beperken van bodemdaling, het bevorderen van biodiversiteit, het inspelen op klimaatadaptatie en het creëren van een gezond woon- werk- en leefklimaat buitengewoon complex zijn waarbij alleen een integrale benadering kans van slagen heeft.

Naast de nieuwe Omgevingsvisie staan in 2021 ons ook de nieuwe Detailhandelsnota en de nota Recreatie en Toerisme ter beschikking. Op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn diverse kaderstellende nota's reeds opgeleverd of komen dit jaar gereed. In 2020 is het Integraal Woningbouwprogramma vastgesteld en is het noodzakelijke instrumentarium zoals de doelgroepenverordening, de starterslening en het woonfonds ontwikkeld. Tenslotte zijn in 2020 de centrumplannen voor Ter Aar en het Reghthuysplein en is het Ondernemingsfonds in het leven geroepen.

Met genoemde kaders en instrumentaria kan in 2021 het vizier volop worden gericht op het bouwen van een fors aantal woningen voor de diverse doelgroepen, het versterken van de genoemde centra, de ingebruikname van  bedrijventerrein Schoterhoek II, het versterken van de lokale economie en het bevorderen van recreatie en toerisme.

In 2020 is onder regie van Holland Rijnland het concept Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 opgesteld. In 2021 zal het opstellen van de definitieve RES en de uitvoering van het 'Programma Duurzaamheid' veel energie en aandacht vragen van de organisatie, het gemeentebestuur, onze inwoners en overige stakeholders.

Nieuwkoop maakt onderdeel uit van de regio Holland Rijnland. Dit samenwerkingsverband komt in 2021 met een integraal ruimtelijk afwegingskader waarvan de strategische agenda Rijn en -Veenstreek een van de drie bouwstenen vormt. De andere twee bouwstenen zijn de strategische agenda Hart van Holland en de strategische agenda van de Duin- en Bollenstreek. Dit regionale afwegingskader heeft een sterke samenhang met de lokale omgevingsvisie(s). Het biedt inzicht in de keuzes, ambities en opgaven die (boven)regionaal spelen en moeten worden opgepakt. Aan de hand hiervan voert Holland Rijnland de discussie met Rijk, provincie en andere overheden over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in onze regio. Van groot belang bij keuzes over o.a. investeringen in infrastructuur en locaties voor woningbouw en voor het binnenhalen van investeringen en fondsen. De strategische agenda en het ruimtelijke kader van zowel de Rijn en Veenstreek als Holland Rijnland versterken onze invloed op de verstedelijkingsstrategie en groeiagenda van de provincie Zuid-Holland en afspraken vanuit het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving en MIRT Zuidwest-Nederland.

Het integraal ruimtelijke afwegingskader Holland Rijnland wordt ingezet bij onder andere de ontwikkeling van de RES 1.0, de Strategische visie Mobiliteit en de Woonagenda. De uiteindelijke vaststelling van het strategisch kader door het AB Holland Rijnland staat gepland voor juni 2021, tegelijk met de RES 1.0.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Voor een toelichting, zie 3.6 Paragraaf verbonden partijen

17.861.079

23,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47