BEGROTING 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat op basis van artikel 16 van het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) ten minste:

  1. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
  2. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  3. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  4. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  5. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken
Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 16:32:01 met de export van 11/17/2020 14:15:47